Ochrana osobních údajů

Informační portál www.mojeprostata.cz bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.mojeprostata.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. 

Informační portál www.mojeprostata.cz je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (např.: stisk tlačítka „Odebírat" u možnosti přihlášení k odběru novinek) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osobní údaje jsou údaje o osobních a podstatných okolnostech určitého nebo určitelného jednotlivce. Mezi ně patří informace jako např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození. Informace, které přímo nesouvisejí s vaší skutečnou totožnosti, např. oblíbené internetové stránky nebo počet uživatelů stránek, nepředstavují osobní údaje. 

Podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má zákazník právo na přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení či upuštění od neoprávněných zásahů nebo odstranění závadného stavu, je-li do jeho práv na ochranu osobních údajů neoprávněně zasahováno; v takovém případě má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zákazník tímto bere na vědomí, že je seznámen se svými právy dle § 11 a 21 zák., č. 101/2000 sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli bezplatně písemně na adrese správce odvolat a v případě potřeby se může v souladu s výše uvedeným zákonem obrátit přímo na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani předávány třetím osobám z jiných důvodů. 

V níže uvedeném prohlášení je poskytnut přehled toho, jak tuto ochranu zaručujeme a jaký druh údajů je shromažďován k jakému účelu. 

Zpracování údajů na těchto internetových stránkách

Informační portál www.mojeprostata.cz shromažďuje a ukládá informace, které nám byly zaslány vaším prohlížečem v protokolových souborech serveru. Mezi ně patří:

 • typ/verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • odkazující URL adresa
 • název hostitelského počítače, který ke stránkám přistupuje
 • čas požadavku serveru

Informační portál www.mojeprostata.cz nemůže tyto údaje přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou navíc po provedení statistické analýzy odstraněny. Další osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud vámi nebyly poskytnuty dobrovolně, např. jako součást přihlášení, registrace, průzkumu, soutěže, plnění smlouvy nebo žádosti o informace. 

Informační portál www.mojeprostata.cz se zavazuje, že bude uchovávat osobní údaje pouze po dobu 2 let, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Při použití pro tyto účely bude dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajům a osobní údaje zpracovává pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. V případě, že uživatel vyplní interaktivní test se správce zavazuje, že při vyplňování textu nedochází k uchování dat ani identifikaci uživatele.

Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem zákazníka, který je při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování.

Nesouhlas se zpracováním podle odstavce 6 písm. c) musí zákazník učinit písemně. Správce je povinen informovat každého správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, o tom, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetový analytický nástroj od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým internetovou stránku používáte. Informace vytvořené v cookie o vašem používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenesou na Google server v USA, kde budou uloženy. Google pak použije tyto informace k hodnocení způsobu, jakým internetovou stránku používáte, k tvorbě zpráv o činnosti na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování jiných služeb souvisejících se stránkou a používáním internetu. V případě nutnosti společnost Google odešle tyto informace třetím osobám, je-li povinna tak učinit ze zákona, popř. jestliže třetí osoby pro ni tato data zpracovávají. Google nepropojí vaši IP adresu s ostatními daty, která uchovává. Můžete odmítnout ukládání cookies tak, že vyberete vhodné nastavení ve svém vyhledávači; je ale nutné mít na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek dáváte i souhlas se zpracováním dat shromážděných o vás tímto způsobem společností Google k účelům uvedeným výše. Povolení shromažďovat a uchovávat data službou Google Analytics může být kdykoli v budoucnu zrušeno s pomocí rozšíření prohlížeče, které je dostupné na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tyto internetové stránky navíc využívají anonymní funkci pro IP adresu, aby bylo zajištěno její možné zpracování pouze společností Google ve zkrácené podobě tak, aby byla zcela vyloučena možnost propojení s jednotlivcem. 

Využívání a zpřístupňování osobních údajů

Vámi zpřístupněné osobní údaje využíváme výhradně pro účely technické správy internetových stránek a plnění vašich přání a požadavků, tedy k odezvě na vaše dotazy. Vaše osobní údaje nebudou předány, prodány ani jinak přeneseny třetím osobám, ledaže je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo jste s takovými činnostmi výslovně souhlasili. 

Cookies

Některé internetové stránky využívají tzv. soubory cookies. Jejich účelem je zajistit vyšší uživatelskou přívětivost, efektivnost a bezpečnost při používání internetu. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou evidovány v počítači a ukládány v prohlížeči. Většina souborů cookies jsou tzv. „session cookies“. Tyto soubory se po ukončení návštěvy stránek automaticky odstraní. Soubory cookies nepoškozují váš počítač ani neobsahují viry. Pokud si nepřejete ukládání souborů cookies na pevném disku, můžete odpovídajícím způsobem nastavit svůj prohlížeč.

Informační portál www.mojeprostata.cz používá cookies pro zajištění své základní i pokročilé funkcionality, ke zvýšení vašeho komfortu, k analýze provozu a návštěvnosti, reklamním a remarketingovým aktivitám, v rámci kterých nám pomáhají s lepším cílením našich reklamních kampaní. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.

Užíváním našich webových stránek souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat. Ukládání souborů cookies z našich stránek můžete v nastavení prohlížeče také trvale zakázat a jak je uvedeno výše, již uložené soubory cookies můžete tamtéž ze svého zařízení zcela odstranit. V nastavení vašeho prohlížeče je také možné zakázat ukládání cookies třetích stran, jejichž služby uvedené výše využíváme.

Více informací o souborech cookies naleznete na www.aboutcookies.org. Pro získání informací, jak společnost Google a její partneři využívají soubory cookie v reklamě, získáte více informací na www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a zde naleznete detailní informace, které typy souborů cookies společnost Google a její partneři využívají www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/.

Novinky - newsletter 

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Astellas Pharma, s. r. o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 (dále jen správce) a to:

 1. v rozsahu e-mailová adresa
 2. za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
 3. po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.
 4. Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno písemně.
 5. Po celou dobu zpracovávání osobních údajů k nim máte přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

Zabezpečení

V rámci správy našich internetových stránek jsme přijali technická a organizační opatření na ochranu vašich dat před úmyslnou nebo náhodnou manipulací, přístupem třetích stran, ztrátou, odstraněním a pozměněním. Tuto ochranu neustále zdokonalujeme v souladu s technickým pokrokem. 

Právo na informace

Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel údaje odstraní. Máte právo kdykoli získávat informace o údajích, které se vás týkají, jejich zdrojích a příjemcích a účelu, ke kterému jsou ukládány.

Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá, takže rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně soukromí, nebo požadujete podrobnější informace o jakékoli záležitosti, prosím neváhejte nám zaslat e-mail na adresu  info@mojeprostata.cz

Podmínky užití webových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.mojeprostata.cz je Blueberry.cz Apps, s.r.o., se sídlem Praha 2, Štěpánská 539/9, IČ 28535138 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.mojeprostata.cz. Internetové stránky www.mojeprostata.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.mojeprostata.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.mojeprostata.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.mojeprostata.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Obsah internetových stránek www.mojeprostata.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.mojeprostata.cz.